لجستیک
بارگیری و متراژ سنگ

بخش لجستیک سعی بر پیگیری سفارشات شما و داشتن ارتباط مستقیم با مسئول برش و مشتریان دارد تا متراژ دقیق  سنگ را فراهم و به مقصد شما ارسال نماید.