همایش ها

 ما نظر داریم فرصتی فراهم کنیم برای ایده‌های نو تا در کنار هم بیاندیشیم، و آغازگر مسیری تازه برای خود و همراهانمان باشیم.امید داریم با پویایی و خلاقیت در جمع نیک اندیشان گامی  به سوی آینده‌ای روشن با دوستی و همراهی یکدیگر بر خواهیم داشت.