استخدامتمام وقت پاره وقت
کوتاه مدت بلند مدت
اینجانب کلیه مندرجات قید شده در این پرسشنامه را تکمیل نمودم و چنانچه مواردی خلاف واقع مشاهده شود شرکت مجاز است همکاری خود را با اینجانب راسا و یکجانبه قطع و بنا به میل خود در آن تجدید نظر نماید.